NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY    KONTAKT REGISTRACE  KOŠÍK  PŘIHLÁŠENÍ
Facebook Instagram Pinterest Tiktok Youtube Linkedin

IQ HRY

VÝTVARKA

RECEPTY

TIPY

TESTOVÁNÍ

KE STAŽENÍAKTUALITY


OTESTOVÁNO BOLL
12.05.2022


Testování Boll
04.08.2021

více aktualit ...

PODMÍNKY UŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY „TESTOVANONADETECH.COM“

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.
Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Testováno na dětech, z.s., se sídlem Trnková 1864/22, 142 00 Praha 4, IČ: 03647579, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 61762 (dále jen „poskytovatel“) a třetími osobami (dále jen „uživatel“) prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese www.testovanonadetech.com (dále jen „webová stránka“).

 

2. AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

2.1.
Jakékoliv užití webových stránek, jejich obsahu nebo jejich části, jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování a dalšího zpracování, je možné jen s písemným souhlasem provozovatele a v těchto případech vždy musí být webové stránky uvedeny jako zdroj. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru webových stránek. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Testováno na dětech, z.s. a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data a díla jsou součástí obsahu webových stránek. 

2.2.
Obrazové a slovní označení „Testováno na dětech“ jsou registrované ochranné známky.

 

3. OBSAH WEBOVÝCH STRÁNEK

3.1.
Veškerý obsah slouží pouze pro informaci. Poskytovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu.

3.2.
Obsah je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na webových stránkách musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění.

 

4. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK

4.1.
Každý uživatel užívá webové stránky z vlastního zájmu a na vlastní riziko. Poskytovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu stránek. Veškerá doporučení a informace zobrazovaná  na webové stránce jsou nezávazného charakteru, což bere uživatel na vědomí. 

4.2.
Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. Poskytovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. 

4.3.
Poskytovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou uvedeny na webových stránkách. Poskytovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na stránkách. Není-li výslovně uvedeno jinak, veškeré nabídky prodeje výrobků či služeb zobrazované na webové stránce, nejsou nabídkami poskytovatele, nýbrž nabídkami třetích osob, jež taktéž využívají webovou stránku. Obsah nabídek prodeje výrobků či služeb prodávajících zobrazovaných na webové stránce poskytovatel nijak přímo neovlivňuje. Uživatel bere na vědomí, že práva a povinnosti vůči prodávajícímu vznikají uživateli přímo, přičemž poskytovatel nepřebírá žádné závazky ani ručení za jejich plnění prodávajícím. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel neověřuje identitu prodávajících ani jejich schopnost plnit závazky vůči uživateli.

4.4.
Poskytovatel neodpovídá za obsah jiných webových stránek, které jsou dostupné prostřednictvím odkazů z webových stránek poskytovatele, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na svých jiných stránkách. 

4.5.
Pokud se pro určitou službu jako uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna. Poskytovatel neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci právnické osoby provede subjekt k tomu nepovolaný.

 

5. UŽIVATELSKÝ ÚČET

5.1.
Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní webové stránky. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména provádět správu svých přihlašovacích údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě, provádět jejich správu, vkládat na webovou stránku příspěvky či jiné informace a provádět jejich správu (dále jen „uživatelský účet“).

5.2.
Uživatelský účet je zprovozněn v návaznosti na registraci uživatele na webové stránce (vyplnění požadovaných údajů uživatelem).

5.3.
Při registraci na webové stránce je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každý uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet.

5.4.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.

5.5.
V rámci registrace uživatel souhlasí se zasíláním informačního newsletteru. Obsahem newsletteru jsou tipy na vybrané aktivity webu, soutěže a přihlášky k testování. Uživatel si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adresu poskytovatele nebo přímo v newsletteru.

 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1.
V souvislosti s využíváním některých služeb poskytovaných na webových stránkách mohou uživatelé poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "zákon"). Poskytovatel si uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené zákonem a respektuje zájem uživatelů o ochranu osobních údajů. 

6.2.
Pokud při užívání webových stránek poskytne uživatel osobní údaje, nebude poskytovatel tyto osobní údaje předávat bez souhlasu uživatele žádné osobě, s výjimkou případů stanovených těmito podmínkami, právními předpisy nebo se souhlasem uživatele. 

6.3.
Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely smluvených služeb, pro účely marketingových výzkumů, pro účely identifikace a pro účely zasílání obchodních sdělení. Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele na adresu uživatele uvedenou v uživatelském účtu. Uživatel souhlasí se zasíláním informací třetími osobami, které taktéž využívají webovou stránku, na adresu uživatele. V budoucnu budou výše uvedené služby dále rozšiřovány v zájmu zkvalitnění poskytovaných služeb a uspokojení přání a potřeb uživatelů. Uživatel souhlasí s tím, že dohodnuté osobní údaje mohou být zobrazovány (zveřejněny) na webových stránkách.

6.4.
Osobní údaje uživatele mohou být poskytovatelem předávány třetím osobám v případě "testování výrobku či služby", a sice výrobci či poskytovateli testovaného produktu za účelem doručení balíčku s produktem.

6.5.
Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.

6.6.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.

6.7.
Pokud se uživatel pohybuje na webových stránkách, dochází ke zjištění IP adresy počítače uživatele. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a zadavatelům inzerce na webové stránce k rozpoznání počítače uživatele při jeho komunikaci s webovou stránkou. 

6.8.
Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.

6.9.
Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Uživatel může kdykoliv požádat o zrušení registrace na webu.

 

7. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE PŘI UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

7.1.

Uživatel nesmí v rámci služby ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice či v jiných zemích, kde je služba dostupná, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti: zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob, zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob, porušuje právní normy v oblasti hospodářské soutěže, porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.

7.2.
Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená uživatelem v uživatelském účtu.

7.3.
Uživatel nesmí rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení, informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu (phishing). Uživatel nesmí šířit počítačové viry.

7.4.
Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele zatěžovat automatizovanými požadavky.

7.5.
Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony uživatele.

7.6.
Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že textové i obrazové informace vložené uživatelem na webovou stránku, budou přístupné všem třetím osobám (veřejně dostupné) a mohou být poskytovatelem dále zveřejňovány a šířeny.

7.7.
Poskytovatel je oprávněn provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených uživatelem. Uživatel bere na vědomí, že zveřejnění jakýkoliv jeho informací (příspěvků) na webové stránce podléhá předchozímu svolení poskytovatele. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit podmínky užití, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy či pokud obsah těchto informací nebude odpovídat zájmům poskytovatele nebo zaměření webové stránky, je poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich šíření.

 

8. TESTOVÁNÍ VÝROBKŮ A SLUŽEB

8.1.
Testování výrobků a služeb se smí zúčastnit každá fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky, která je zaregistrovaná na webové stránce akce www.testovanonadetech.com. Účastník se registruje na webové stránce vyplněním požadovaných údajů a vyjádřením souhlasu s registrací a Podmínkami užití.

8.2.
Testování se smí zúčastnit každá registrovaná osoba s unikátní IP adresou a doručovací adresou (tj. s adresou, kterou uvedete při registraci). Z více osob, které mají shodné příjmení a/nebo doručovací adresu, získá produkt vždy jen jedna osoba. Poskytovatel si vyhrazuje právo ověřit unikátnost uživatelky pomocí IP adresy a internetového připojení. V případě rozporu je rozhodný názor poskytovatele.

8.3.
Podmínkou účasti na testování je řádné využití poskytnutého výrobku a čerpání služby v určeném období a vložení hodnocení o stanoveném rozsahu 3 – 5 vět, zodpovězení otázek a bodové zhodnocení, a to do 14 dní od obdržení produktu. Při nesplnění této podmínky si poskytovatel vyhrazuje právo odmítnout žádost uživatele o další testování.

8.4.
Recenze a hodnocení uživatelů, případně fotodokumentace a video testování, budou poskytovatelem zveřejněny na webové stránce Testováno na dětech, sociálních sítích a partnerských médiích, dále poskytnuty třetí osobě – výrobci testovaného produktu či služby k případným marketingovým účelům.  

 

Testováno na dětech, z.s. si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit.
Kontaktní údaje poskytovatele: info@testovanonadetech.com

Testováno na dětech, z. s.

O NÁS / BLOG / FOTOGALERIE / OBCH.PODMÍNKY (c) 2014 - 2024 testovanonadetech.com
MEDIA / PARTNEŘI / PODMÍNKY UŽITÍ / KONTAKT grafika: vatiklan.cz
Barion